خلاصه قسمت پنجم سریال پنج و نیم

۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۲۳:۳۸:۲۸

بیان کم کم تحت تاثیر غمار قرار می گیرد و از رفتار عاشقانه او متعجب می شود.
مادر و خواهر جاد از سوریه بازمی گردند.
غمار برای جانشینی پدرش وارد عرصه سیاسی می شود.
در بیمارستان، بیان درگیر توطئه ایست که در آن او را به سرقت محموله دارو متهم کرده اند.
همسر الغانم با او به خاطر این موضوع که غمار همه چیز را به ارث می برد بحث می کند و به این مسئله اعتراض می کند.