خلاصه قسمت چهارم سریال پنج و نیم

۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۲۲:۲۸:۴۰

بیان خصوصا بعد از اینکه رسانه ها و روزنامه ها درباره رابطه آنها به صحبت و بحث پرداخته اند، از پیگیری های غمار نسبت به خودش بسیار ناراحت است و از غمار می خواهد که از او دوری کند.

از طرف دیگر غمار از اینکه پدرش به طور ناگهانی تصمیم می گیرد تا مدیریت شرکت را به او واگذار کند بسیار متعجب می شود.

همسر پدرش نیز از این که بعد از مرگ پسرش، غمار همه چیز را به ارث می برد ناراحت است.

غمار از بیان درخواست می کند تا برای شام او را همراهی کند.